a) $\frac{a^2}{b^2}$ = $\frac{2.c^2-a.c}{2.d^2-b.d}$ b) $\frac{3.a+2.c}{3.b+2.d}$ = $\frac{-5.a+3.c}{5.b+3.d}$ c) $\frac{m.a+n.b}{m.a-n.b}$ = $\fra

Question

a) $\frac{a^2}{b^2}$ = $\frac{2.c^2-a.c}{2.d^2-b.d}$
b) $\frac{3.a+2.c}{3.b+2.d}$ = $\frac{-5.a+3.c}{5.b+3.d}$
c) $\frac{m.a+n.b}{m.a-n.b}$ = $\frac{m.c+n.d}{m.c-n.d}$
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau nha mn

0
Orla Orla 1 year 2020-10-19T00:14:57+00:00 0 Answers 36 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )