a)$\frac{5}{8}$ – ( – $\frac{2}{5}$ ) – $\frac{3}{10}$

Question

a)$\frac{5}{8}$ – ( – $\frac{2}{5}$ ) – $\frac{3}{10}$

in progress 0
Calantha 10 months 2021-04-18T05:57:43+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T05:59:05+00:00

  Đáp án:

  `5/8-(-2/5)-3/10=29/40`

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  `5/8-(-2/5)-3/10`
  `=5/8+2/5-3/10`
  `=5/8+(2/5-3/10)`
  `=5/8+(4/10-3/10)`
  `=5/8+1/10`
  `=25/40+4/40`
  `=29/40`

  0
  2021-04-18T05:59:15+00:00

  Đáp án:

  ` 5/8 – ( – 2/5 ) – 3/10 `

  ` = 5/8 + 2/5 – 3/10 ` ( Đổi dấu )

  ` = 5/8 + ( 2/5 – 3/10 ) `

  ` = 5/8 + ( 4/10 – 3/10 ) `

  ` = 5/8 + 1/ 10 `

  ` = 25/40 + 4/ 40 `

  ` = 29/40 `

  @quynhchik852

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )