A, XÉT TÍNH đồng biến nghịch biến của hàm số y=fx = 3/2-x trên âm vô cực đến 2 và2 đến dương vô cực b,với gt nào của m thì hàm số y =fx=(m-5/2-m)x +

Question

A, XÉT TÍNH đồng biến nghịch biến của hàm số y=fx = 3/2-x trên âm vô cực đến 2 và2 đến dương vô cực
b,với gt nào của m thì hàm số y =fx=(m-5/2-m)x +

3

m
đồng biến trên R
C,với giá trị nào của m thì hàm số y=fx=(m-3)x +(2-m) nghịch biến trên R

0
Calantha 8 tháng 2020-10-30T09:31:56+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer