a) cho f(x)= 5^2 – 8/3x – 37. chứng tỏ x=3 là nghiệm của f(x) b) tìm nghiệm đa thức H(x)= 4x-(3x+6)

Question

a) cho f(x)= 5^2 – 8/3x – 37. chứng tỏ x=3 là nghiệm của f(x)
b) tìm nghiệm đa thức H(x)= 4x-(3x+6)

in progress 0
Adela 9 months 2021-04-28T19:16:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-28T19:17:25+00:00

  Đáp án:

  `a, Đpcm`

  `b, x=6`

  Giải thích các bước giải:

  `a,` Thay `x=3` vào đa thức `f(x)` ta có :

  `5. 3^2 – 8/3 . 3 – 37`

  `= 45 – 8 – 37`

  `= 0`

  `=> x=3` là nghiệm của `f(x)` `(Đpcm)`

  `b,` Ta có :

  `H(x)=4x-(3x+6)`

  `=>4x-3x-6=0`

  `=>x=6`

  Vậy nghiệm của đa thức `H(x)` là `6`

  0
  2021-04-28T19:17:45+00:00

  *Lời giải :

  `a)`

  `f (x) = 5x^2 – 8/3x – 37`

  `⇔ f (3) = 5 . 3^2 – 8/3 . 3 – 37`

  `⇔ f (3) = 45 – 8 – 37`

  `⇔ f (3) = 0`

  `-> x = 3`  là nghiệm của `f (x)`

  `b)`

  `H (x) = 4x – (3x + 6)`

  `⇔ H (x) = 4x – 3x – 6 = x – 6`

  Cho `H (x) = 0`

  `⇔ x – 6 = 0`

  `⇔ x = 6`

  Vậy `x = 6` là nghiệm của `H (x)`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )