a, biết $sin ∝ =\dfrac{2}{5}$. Tính $P=(1-3cos2∝).(2+cos2∝)$ b, biết $cos∝=\dfrac{2}{\sqrt[]{5}}($ $\dfrac{-\pi}{2}<∝<0)$ – Tính sin∝,cot∝,sin2∝.

Question

a, biết $sin ∝ =\dfrac{2}{5}$. Tính $P=(1-3cos2∝).(2+cos2∝)$
b, biết $cos∝=\dfrac{2}{\sqrt[]{5}}($ $\dfrac{-\pi}{2}<∝<0)$
– Tính sin∝,cot∝,sin2∝.

0
Nguyệt Ánh 2 years 2021-05-10T05:25:47+00:00 0 Answers 5 views 0

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )