A = 9^3 +3x^2 + 9/2.x -7/8

Question

A = 9^3 +3x^2 + 9/2.x -7/8

in progress 0
Jezebel 10 months 2020-11-21T09:43:58+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T09:45:22+00:00

  Đáp án:

  \(\left( {6x – 1} \right)\left( {\dfrac{3}{2}{x^2} + \dfrac{3}{4}x + \dfrac{7}{8}} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  A = 9{x^3} + 3{x^2} + \dfrac{9}{2}.x – \dfrac{7}{8}\\
   = 9{x^3} – \dfrac{3}{2}{x^2} + \dfrac{9}{2}{x^2} – \dfrac{3}{4}x + \dfrac{{21}}{4}x – \dfrac{7}{8}\\
   = \dfrac{3}{2}{x^2}\left( {6x – 1} \right) + \dfrac{3}{4}x\left( {6x – 1} \right) + \dfrac{7}{8}\left( {6x – 1} \right)\\
   = \left( {6x – 1} \right)\left( {\dfrac{3}{2}{x^2} + \dfrac{3}{4}x + \dfrac{7}{8}} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )