a/(9/2-2x)x-1/7=11/4x-3 b/75%x+2/5x=1

Question

a/(9/2-2x)x-1/7=11/4x-3
b/75%x+2/5x=1

in progress 0
Calantha 8 months 2021-05-08T01:00:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-08T01:01:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  a-9-2-2-1-7-11-4-3-b-75-2-5-1

  0
  2021-05-08T01:02:14+00:00

  *Lời giải :

  `a) 9/(2 – 2x) . x – 1/7 = 11/(4x – 3)`

  `⇔ (9x)/(2 – 2x) – 1/7 = 11/(4x – 3)`

  `⇔ (61x – 2)/(14 – 14x) = 11/(4x – 3)`

  `⇔ (61x – 2) (4x – 3) = (14 – 14x) . 11`

  `⇔ x = ∅`

  Vậy không có `x` thỏa mãn

  `b) 75% x + 2/5x = 1`

  `⇔ (75% + 2/5)x = 1`

  `⇔23/20x = 1`

  `⇔ x = 1 – 23/20`

  `⇔ x = (-3)/20`

  Vậy `x = (-3)/20`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )