a)x-5/8x=15/2 b)5,5x=13/15 c) x:4 1/4=-3,2

Question

a)x-5/8x=15/2 b)5,5x=13/15 c) x:4 1/4=-3,2

in progress 0
Khánh Gia 2 tháng 2021-04-17T01:13:50+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

 1. *Lời giải :

  `a) x -5/8x = 15/2`

  `-> (1 – 5/8)x = 15/2`

  `-> 3/8x = 15/2`

  `-> x = 15/2 : 3/8`

  `-> x = 20`

  Vậy `x=  20`

  `b) 5,5x = 13/15`

  `-> x = 13/15 : 5,5`

  `-> x = 26/165`

  Vậy `x = 26/165`

  `c) x : 4 1/4 = -3,2`

  `-> x : 17/4 = -3,2`

  `-> x = -3,2 . 17/4`

  `-> x = (-68)/5`

  Vậy `x = (-68)/5`

 2. a,  x – $\frac{5}{8}$x = $\frac{15}{2}$ 

  ( 1 – $\frac{5}{8}$ )x = $\frac{15}{2}$          

  $\frac{3}{8}$x =$\frac{15}{2}$      

  x = $\frac{15}{2}$ : $\frac{3}{8}$ = 20

  b, 5,5x = $\frac{13}{15}$     

  $\frac{11}{2}$x = $\frac{13}{15}$     

  x = $\frac{13}{15}$ : $\frac{11}{2}$ = $\frac{26}{165}$

  c, x : 4$\frac{1}{4}$ = -3,2   

  x : $\frac{17}{4}$ = $\frac{-16}{5}$   

  x      = $\frac{-16}{5}$ . $\frac{17}{4}$ =$\frac{-51}{5}$

  CHO MÌNH CTLHN NHA.

                                 

     

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )