a)-5(-x+7).3(-x-75)=-4(12-x)+48 b)-2(15-3x)-4(-7x+8)=-5-9(-2x+1) c)5|x|=30 d)3|x|+2=3879 e)2|x|+2-3=17 f)6(x+1)-15=21

Question

a)-5(-x+7).3(-x-75)=-4(12-x)+48
b)-2(15-3x)-4(-7x+8)=-5-9(-2x+1)
c)5|x|=30
d)3|x|+2=3879
e)2|x|+2-3=17
f)6(x+1)-15=21

in progress 0
Maris 9 months 2021-04-20T13:12:06+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T13:13:12+00:00

  `a)-5(-x+7).3(-x-75)=-4(12-x)+48`
  `5x -35 +3x+15 = -48 +4x +48`
  `5x +3x -4x =-48 + 48 +35 -15 `
  `4x = 20`
  `x=20:4`
  `x=5`
  ` Vậy ` `x=5`

  `b)-2(15-3x)-4(-7x+8)=-5-9(-2x+1)`
  `-30+6x+28x-32=-5+18x-9`
  `34x-62=18x-14`
  `34x-18x=62-14`
  `16x=48`
  `x=48:16`
  `x=3`
  ` Vậy ` `x=3`

  `c)5|x|=30`
     `|x|=30:5`
     `|x|=6`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-6\end{array} \right.\) 
  ` Vậy `\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-6\end{array} \right.\) 

  `d)3|x|+2=3879`
    `3|x|  =3879-2`
    `3|x|  =3877`
    `|x|   =3877:3`
    `|x|   =3877/3`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{3877}{3}\\x=\frac{-3877}{3}\end{array} \right.\) 
  ` Vậy ` \(\left[ \begin{array}{l}x=\frac{3877}{3}\\x=\frac{-3877}{3}\end{array} \right.\) 

  `e)2|x|+2-3=17`
    `2|x| – 1 = 17`
    `2|x|  = 17 + 1`
    `|x|  = 18 : 2`
    `|x|  = 9`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=9\\x=-9\end{array} \right.\) 
  ` Vậy ` \(\left[ \begin{array}{l}x=9\\x=-9\end{array} \right.\) 

  `f). 6(x+1) – 15 =21`
   `6(x+1) = 21 + 15`
  ` 6(x+1) = 36`
  `x+1 = 36 : 6`
  ` x = 6 – 1`
   `x = 5`
  ` Vậy ` `x=5`

  @๖ۣۜDũng ๖ۣۜSato

  RI SƠức mạnh của chúng ta!!!

  0
  2021-04-20T13:13:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/.-5(-x+7) . 3(-x-75) = -4(12-x) + 48

  Bạn xem lại đề bài bị chép nhầm phần mình in đậm ấy

  b) -2(15-3x) – 4(-7x+8)=-5 – (-2x+1)

  ⇔ -30 + 6x + 28x – 32 = -5 + 2x – 1

  ⇔ 34x – 62 = 2x -6

  ⇔ 34x – 2x = -6 + 62

  ⇔ 32x = 56

  ⇒  x = 56 : 32

  ⇒ x = 7/4

  c). 5|x| =30

  ⇔ |x| =30 : 5

  ⇔ |x| =6

  ⇒ x = 6 hay x = -6

  d). 3|x| + 2 =3879

  ⇔ 3|x| = 3879  – 2

  ⇔ |x| = 3877 : 3

  ⇒ x = 3877/3 hay x = – 3977/3

  e). 2|x| +2 – 3 =17

  ⇔ 2|x| – 1 = 17

  ⇔ 2|x|  = 17 + 1

  ⇔ |x|  = 18 : 2

  ⇔ |x|  = 9

  ⇒ x = 9 hay x = -9

  f). 6(x+1) – 15 =21

  ⇔ 6(x+1) = 21 + 15

  ⇔ 6(x+1) = 36

  ⇔ x+1 = 36 : 6

  ⇔ x = 6 – 1

  ⇒ x = 5

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )