a. 3 3/4 + 1 3 / 8 – 2/3 b. 3/7 x 4/5 + 5/7 c.3/12 : 2/3 + 1 1/8

Question

a. 3 3/4 + 1 3 / 8 – 2/3
b. 3/7 x 4/5 + 5/7
c.3/12 : 2/3 + 1 1/8

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-11-11T11:10:43+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T11:12:10+00:00

  Bạn tham khảo :

  a . 

  $3 \dfrac{3}{4} + 1 \dfrac{3}{8} – \dfrac{2}{3}$

  $=\dfrac{15}{4} + \dfrac{11}{8} – \dfrac{2}{3}$

  $= \dfrac{41}{8} – \dfrac{2}{3}$
  $=\dfrac{107}{24}$

  b . 

  $\dfrac{3}{7} × \dfrac{4}{5} + \dfrac{5}{7}$

  $= \dfrac{12}{35} + \dfrac{5}{7}$

  $=\dfrac{37}{35}$

  c. 

  $\dfrac{3}{12} : \dfrac{2}{3} + 1 \dfrac{1}{8}$

  $= \dfrac{3}{8} + \dfrac{9}{8}$

  $= \dfrac{3}{2}$

   

  0
  2020-11-11T11:12:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. `3 3/4 + 1 3 / 8 – 2/3 `

  `=41/8-2/3`

  `=107/24`

  b. `3/7 \times 4/5 + 5/7 `

  `=12/35+5/7`

  `=37/35`

  c. `3/12 : 2/3 + 1 1/8`

  `=3/8+1 1/8`

  `=3/2`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )