A(x)=3x^2+5x-4x^3-2x^2-8x-7+5 B(x)=1+3x^2+5x-4x^2+4x^4 a,rút gọn A và B.Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần b,Tìm hệ số bậc 3,hệ số tự do của A(x)và B(x) b

Question

A(x)=3x^2+5x-4x^3-2x^2-8x-7+5
B(x)=1+3x^2+5x-4x^2+4x^4
a,rút gọn A và B.Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần
b,Tìm hệ số bậc 3,hệ số tự do của A(x)và B(x)
b,Tìm (x) để 3A(x)-2=2A(x)-4B(x)

0
Amity 2 years 2021-05-10T07:46:46+00:00 0 Answers 15 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )