a . 3.15 – 4^2 . 1^2019 + 5^2 b. ( 2^78 + 2^79+ 2^80) : ( 2^75+2^76+2^77) c. ( 12x – 140) . 5^14 = 4. 5^10

Question

a . 3.15 – 4^2 . 1^2019 + 5^2
b. ( 2^78 + 2^79+ 2^80) : ( 2^75+2^76+2^77)
c. ( 12x – 140) . 5^14 = 4. 5^10

in progress 0
Helga 1 year 2020-10-21T16:49:42+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T16:50:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a . `3.15 – 4^2 . 1^2019 + 5^2`

  `=45-16.1+25`

  `=29+25`

  `=54`

  b. `( 2^78 + 2^79+ 2^80) : ( 2^75+2^76+2^77)`

  `= (2^78 + 2^78. 2^1 + 2^78. 2^2) : (2^75 + 2^75 . 2^1 + 2^75. 2^2)`

  `= [2^78. (1 + 2^1 + 2^2)] : [2^75. (1 + 2^1 + 2^2)]`

  `= 2^78 : 2^75`

  `= 2^3`

  `= 8`

  c. `( 12x – 140) . 5^14 = 4. 5^10`

  0
  2020-10-21T16:50:57+00:00

   a.  3 . 15 – $4^{2}$ . $1^{2019}$ + $5^{2}$ 

      = 45 – 16 . 1 + 25

      = 45 – 16 + 25

      = 29 + 25

      = 54  

   b.  ( $2^{78}$ + $2^{79}$ + $2^{80}$ ) ÷ ( $2^{75}$ + $2^{76}$ + $2^{77}$ ) 

      = (  $2^{78}$  + $2^{78}$ . 2 + $2^{78}$ . $2^{2}$ ) + ( $2^{75}$ + $2^{75}$ . 2 + $2^{75}$ . $2^{2}$ ) 

      = [ $2^{78}$ . ( 1 + 2 + $2^{2}$ ] + [ $2^{75}$ . ( 1 + 2 + $2^{2}$ ) ] 

      = $2^{78}$ ÷  $2^{75}$ 

      = $2^{3}$

      = 8

  Ý c số to quá b ạ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )