a) 13-(40-x)=35 b) 14-3*(5-x)=8 c) (3x-2)*(5+x)=0 d) (3x-6)*3=3^4

Question

a) 13-(40-x)=35
b) 14-3*(5-x)=8
c) (3x-2)*(5+x)=0
d) (3x-6)*3=3^4

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-04T06:05:09+00:00 2 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T06:06:09+00:00

  Đây bạn xem hình nhé 

  a-13-40-35-b-14-3-5-8-c-3-2-5-0-d-3-6-3-3-4

  0
  2020-11-04T06:06:30+00:00

  Đáp án: a) x = 62

  b) x = 3

  c) x = 2/3 hoặc x = -5

  d) x = 11

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 13 – (40 – x) = 35

  => 40 – x = 13 – 35

  => 40 – x = -22

  => x = 40 – (-22) = 40 + 22 = 62

  b) 14 – 3(5 – x) = 8

  => 3(5 – x) = 6

  => 5 – x = 2

  => x = 5 – 2 = 3

  c) (3x – 2)(5 + x) = 0

  => 3x – 2 = 0 hoặc 5 + x = 0

  => x = 2/3 hoặc x = -5

  d) (3x – 6).3 = 3^4

  => (3x – 6) = 3^4 : 3

  => 3x – 6 = 3^3

  => 3x – 6 = 27

  => 3x = 33

  => x = 11

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )