a)1 + 4 + 5 + 9 + 14 + … + 60 + 97 b)78 . 31 + 78 . 24 + 78 . 17 + 22.72

Question

a)1 + 4 + 5 + 9 + 14 + … + 60 + 97
b)78 . 31 + 78 . 24 + 78 . 17 + 22.72

in progress 0
Gerda 9 months 2020-11-01T07:26:54+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T07:28:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)1 + 4 + 5 + 9 + 14 + … + 60 + 97`

  `= 1 + 4 + 5 + 9 + 14 + 23 + 37 + 60 + 97`

  `= 5 + 5 + 23 + 23 + 97 + 97`

  `= 2 (5 + 23 + 97)`

  `= 2.125`

  `= 250`

  `b)78 . 31 + 78 . 24 + 78 . 17 + 22.72`

  `=78.(31+24+17)+22.72`

  `=78.72+22.72`

  `=(78+22).72`

  `=100.72`

  `=7200`

  0
  2020-11-01T07:28:26+00:00

  `a)1 + 4 + 5 + 9 + 14 + … + 60 + 97`

  `= 1+4+5+9+14+23+37+60+97`

  `=(1+4)+5+(9+14)+23+(37+60)+97`

  `=5+5+23+23+97+97`

  `=2.(5+23+97)`

  `=2.125`

  `=250`

  .

  `b)78 . 31 + 78 . 24 + 78 . 17 + 22.72`

  `=78.(31+24+17)+22.72`

  `=78.72+22.72`

  `=72.(78+22)`

  `=72.100`

  `=7200`

  .

  _Kim Rabit Lunar_

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )