a, ( x – 1/2 )^2 = 1/9 b, /x + 3/ + 2 = 6

Question

a, ( x – 1/2 )^2 = 1/9
b, /x + 3/ + 2 = 6

in progress 0
Thông Đạt 9 months 2021-04-15T12:11:59+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T12:13:06+00:00

  @Meoss_

  * a/ ( x – 1/2 )^2 = 1/9

  ⇒ (x-1/2)^2 = (-+1/3)^2

  ⇒ x-1/2 = +-1/3

  ⇒ x= 1/3 + 1/2 hoặc x= -1/3 + 1/2

  ⇒ x= 5/6 hoặc x=1/6

    Vậy x = 5/6 hoặc x=1/6

  * b/ /x + 3/ + 2 = 6

  ⇒ /x+3/             = 6 – 2

  ⇒ /x+3/             = 4

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x+3=4\\-(x+3)=4\end{array} \right.\) 

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=4-3\\x=3+4\end{array} \right.\) 

  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-7\end{array} \right.\) 

    Vậy x=1 hoặc x=-7

   

  0
  2021-04-15T12:13:30+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a)`

       `(x – 1/2)^2 = 1/9`

  `⇔(x – 1/2)^2 = (±1/3)^2`

  `⇔`\(\left[ \begin{array}{l}x-\dfrac{1}{2} =\dfrac{1}{3} \\x – \dfrac{1}{2} =\dfrac{-1}{3}\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{5}{6}\\x=\dfrac{1}{6}\end{array} \right.\)  

  `b)`

       `|x + 3| + 2 = 6`

  `⇔ |x + 3| = 6 – 2`

  `⇔|x + 3| = 4`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x + 3 = 4\\x + 3 = -4\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-7\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )