A= 1/2 + 1/6+ 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 * tính nhanh và hợp lí ak*

Question

A= 1/2 + 1/6+ 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42
* tính nhanh và hợp lí ak*

in progress 0
Helga 1 year 2020-11-05T23:10:22+00:00 2 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-05T23:11:52+00:00

  Đáp án: `6/7`

   

  Giải thích các bước giải:

  `A= 1/2 + 1/6+ 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42`

  `= 1/(1×2) + 1/(2×3)+ 1/(3×4)+ 1/(4×5) + 1/(5×6) + 1/(6×7)`

  `=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5.+1/5-1/6+1/6-1/7`

  `=1-1/7`

  `=6/7`

  0
  2020-11-05T23:12:06+00:00

  `A= 1/2 + 1/6+ 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42`

  `⇒ A = 1/[1×2] + 1/[2×3] + 1/[3×4] + 1/[4×5] + 1/[5×6] + 1/[6×7]`

  `⇒ A = 1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 -1/5 + 1/5 – 1/6 + 1/6 – 1/7`

  `⇒ A = 1 – 1/7`

  `⇒ A = 6/7`

  Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )