`943 + 214 + 5/8 = ??????`

Question

`943 + 214 + 5/8 = ??????`

in progress 0
Calantha 3 months 2021-05-03T23:35:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-03T23:36:32+00:00

  *Lời giải :

  `943 + 214 + 5/8`

  `= 7544/8 + 1712/8 + 5/8`

  `= (7544 + 1712 + 5)/8`

  `= 9261/8`

  0
  2021-05-03T23:36:42+00:00

  Đáp án:

  cách 1 : `1157,625` 

  cách 2 : `9261/8` 

  Giải thích các bước giải:

  cách 1 :

  `943+214+5/8`

  `=943+214+0,625`

  `=1157,625`

  cách 2 :

  `943+214+5/8`

  `=7544/8+1712/8+5/8`

  `=9261/8`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )