9: Point M is the midpoint. Find PR. X+30 3x-10 P. M. R A. 50 B. 40 C. 80 D. 100

Question

9: Point M is the midpoint. Find PR.
X+30
3x-10
P.
M.
R
A. 50
B. 40
C. 80
D. 100

in progress 0
Mít Mít 1 year 2021-08-31T14:50:19+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:51:21+00:00

  Answer:

       

  Step-by-step explanation:

         

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )