8^13 : 4^10=?? giải hộ với!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question

8^13 : 4^10=??
giải hộ với!!!!!!!!!!!!!!!!!

in progress 0
Khánh Gia 8 tháng 2020-10-30T19:54:00+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

 1. `= (2^3)^13 : (2^2)^10`

  `= 2^39 : 2^20`

  `= 2^19`

   

 2. Đáp án:

   `2^19`

  Giải thích các bước giải:

  `8^13 : 4^10=(2^3)^13 :(2^2)^10=2^(3.13) :2^(2.10)=2^39 : 2^20=2^(39-20)=2^19`

Leave an answer