8 x 10000 + 0 x 1000 + 2 x 100 + n + 6 x 1 . what is n

Question

8 x 10000 + 0 x 1000 + 2 x 100 + n + 6 x 1 . what is n

in progress 0
RI SƠ 7 months 2021-07-17T09:54:10+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T09:55:50+00:00

  Step-by-step explanation:

  8 × 10000 + 0×1000 + 2× 100 + n + 6 x 1=0

  80000 + 0 + 200 + n + 6 =0

  80206n = 0

  n = -80206

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )