-6a + 24b – (9b-a) I have to combine like terms

Question

-6a + 24b – (9b-a)
I have to combine like terms

in progress 0
Tài Đức 6 months 2021-08-09T12:39:06+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T12:40:24+00:00

  Answer:

  -5a+15b

  Step-by-step explanation:

  -6a + 24b - (9b-a)\\\\=-6a+24b-(9b)-(-a)\\\\=-6a+24b-9b+a\\\\=(-6a+a)+(24b-9b)\\\\=-5a+15b

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )