6. Tính giá trị biểu thức : a) {132-[116-(16-8)]:2}.5 b) 36:{336:[200-(12±8.20)]} c) 86-[15(64-39):75+11] d) 55-[49-2³.17-2³.14) Giải giúp em với ạ

Question

6. Tính giá trị biểu thức :
a) {132-[116-(16-8)]:2}.5
b) 36:{336:[200-(12±8.20)]}
c) 86-[15(64-39):75+11]
d) 55-[49-2³.17-2³.14)
Giải giúp em với ạ

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-30T02:24:50+00:00 1 Answers 247 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T02:25:50+00:00

  a) {$132-[116-(16-8)]:2$}$.5$

    $=${$132-[116-8]:2$}$.5$

    $=${$132-108:2$}$.5$

    $=${$132-54$}$.5$

    $=78.5$

    $=390$

  b)$36:${$366:[200-(12+8×20)]$}

   $=$36:{366:[200-(12+160)]}$

   $=36:${$366:[200-172]$}

   $=36:${$366:28$}

   $=36:12$

   $=3$

  c),d)dưới hình:

   

  6-tinh-gia-tri-bieu-thuc-a-132-116-16-8-2-5-b-36-336-200-12-8-20-c-86-15-64-39-75-11-d-55-49-2-1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )