5g + 14 – 3g -5 (marking the right answer as brainest)​

Question

5g + 14 – 3g -5 (marking the right answer as brainest)​

in progress 0
Yến Oanh 7 months 2021-07-17T16:02:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:03:44+00:00

  Answer:

  2g + 9

  Step-by-step explanation:

  5g + 14 – 3g -5=

  2g + 14 -5=

  2g +9

  0
  2021-07-17T16:03:49+00:00

  Answer:

  =2g+9

  Step-by-step explanation:

  5g+14−3g−5

  =5g+14+−3g+−5  

  =5g+14+−3g+−5

  =(5g+−3g)+(14+−5)

  =2g+9

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )