5. Simplify (7×2+ 8) – (x2 – 2)

Question

5. Simplify
(7×2+ 8) – (x2 – 2)

in progress 0
Lệ Thu 1 year 2021-09-03T10:15:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T10:16:58+00:00

  12x+10 i used photomath and that’s what popped up

  0
  2021-09-03T10:17:35+00:00

  Answer:

  [tex](7 \times 2 + 8) – ( {x}^{2} – 2) \\ (14 + 8) – ( {x}^{2} – 2) \\ 14 + 8 – {x}^{2} + 2 \\ 22 + {x}^{2} + 2 \\ 24 + {x}^{2} [/tex]

  ʰᵒᵖᵉ ⁱᵗ ʰᵉˡᵖˢ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )