5 If x = 4, what is the value of x(14 – x)? OA 40 OB 44 16 Math

Question

5
If x = 4, what is the value of x(14 – x)?
OA
40
OB
44
16
Math

in progress 0
Thiên Ân 6 months 2021-09-03T23:10:50+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T23:11:50+00:00

    Answer:

    when x=4

    the value of x(14 – x)=4(14-4)=4×10=40

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )