−5 − 5/3 = solve this right and get points!

Question

−5 − 5/3 =
solve this right and get points!

in progress 0
Doris 4 months 2021-09-05T00:39:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T00:41:14+00:00

  Answer:

  =\frac{-20}{3}

  Step-by-step explanation:

  \frac{-5}{1} -\frac{5}{3} =\frac{-20}{3}

  0
  2021-09-05T00:41:17+00:00

  Answer:

  -6.66666666667

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )