(x+5)^3-3=-67 11-(2x-3)^2=2

Question

(x+5)^3-3=-67
11-(2x-3)^2=2

in progress 0
Doris 1 year 2020-11-27T03:09:46+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:10:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a) $(x+5)^3-3=-67$
  $=>(x+5)^3=-64$
  $=>x+5=-4$
  $=>x=-9$
   b) $11-(2x-3)^2=2$
  $=>(2x-3)^2=9$
  Th1: $2x-3=3$
  $=>2x=6$
  $=>x=3$
  Th2: $2x-3=-3$
  $=>2x=0$
  $=>x=0$

  0
  2020-11-27T03:11:18+00:00

  Đáp án:

  $(x + 5)³ – 3 = – 67$

  $⇔ (x + 5)³ = – 67 + 3$

  $⇔ (x + 5)³ = – 64$

  $⇔ (x + 5)³ = ( – 4)³$

  $⇔ x + 5 = – 4$

  $⇔ x = – 9$

  $11 – (2x – 3)² = 2$

  $⇔ (2x – 3)² = 11 – 2$

  $⇔ (2x – 3)² = 9$

  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}(2x-3)²=3²\\(2x-3)² = (-3)²\end{array} \right.\) 

  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}2x-3=3\\2x-3=-3\end{array} \right.\) 

  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=0\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )