4/8:3/6 30/90:10/35 42/56:20/30 Đây là bài tính các bn tính chi tiết cho mình nhé

Question

4/8:3/6
30/90:10/35
42/56:20/30
Đây là bài tính các bn tính chi tiết cho mình nhé

in progress 0
Diễm Thu 9 months 2021-04-24T17:08:05+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T17:09:25+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

      4/8 : 3/6

  = 4/8 x 6/3

  = 24/24

  = 1.

      30/90 : 10/35

  = 30/90 x 35/10

  = 1/3 x 35/10

  = 35/30

  = 7/6.

      42/56 : 20/30

  = 42/56 x 30/20

  = 3/4 x 3/2

  = 9/8.

  0
  2021-04-24T17:09:48+00:00

   Phép tính: 4/8: 3/6=4/8*6/3=24/24=1

   Phép tính: 30/90: 10/35=30/90* 35/10=105/90= 7/6

   Phép tính: 42/56: 20/30=42/56*30/20=63/56

                  ……………………….HÍT………………………

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )