4x ³ – 4x ² – 15x + 18 = 0

Question

4x ³ – 4x ² – 15x + 18 = 0

in progress 0
Calantha 2 tháng 2021-05-05T03:59:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  x=3/2 hoặc x=-2

  Giải thích các bước giải:

  4x ³ – 4x ² – 15x + 18 = 0

  <=> 4x3 -6x2 +2x2 -3x -12x +18 =0

  <=> 2x2 (2x-3) +x(2x-3) -6(2x-3) =0

  <=> (2x2 +x -6)(2x-3) =0

  <=> (2x2 -3x +4x -6)(2x-3) =0

  <=> (2x-3)(x+2)(2x-3)=0

  <=> (2x-3)2(x+2) =0

  <=> 2x-3 =0 hoặc x+2 =0

  <=> x=3/2 hoặc x=-2

  Vậy x=3/2 hoặc x=-2

  0
  2021-05-05T04:01:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có:

  4x ³ – 4x ² – 15x +18=0
  ⇔4x³+8x²-12x²+24x-9x+18=0

  ⇔4x²(x+2)-12x(x+2)-9(x+2)=0

  ⇔(4x²-12x-9)(x+2)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}4x²-12x-9=0\\x+2=0\end{array} \right.\)

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}\(\left[ \begin{array}{l}4x²-12x-9=0\\x+2=0\end{array} \right.\)\end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )