4x – 4 = – 12 X = ? What is X ?

Question

4x – 4 = – 12
X = ?
What is X ?

in progress 0
Thiên Ân 6 months 2021-08-27T06:08:19+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T06:09:30+00:00

  Answer:

  -2

  Step-by-step explanation:

  4x-4=-12

  4x=-12+4

  4x=-8

  x=-8/4

  x=-2

  0
  2021-08-27T06:10:02+00:00

  Answer:

  X=-2

  Step-by-step explanation:

  4x-4=-12

  Add 4 on both sides

  +4 +4

  4x=-8

  Divide by 4 on both sides

  ÷4 ÷4

  X=-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )