√ 4x+20 -3 √5+x +4/3 √ 9x+45 = 6 giải phương trình

Question

√ 4x+20 -3 √5+x +4/3 √ 9x+45 = 6
giải phương trình

in progress 0
Helga 1 year 2020-10-21T00:13:02+00:00 2 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T00:14:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  √ 4x+20 -3 √5+x +4/3 √ 9x+45 = 6        (ĐK:x≥-5)

  ⇔2√x+5 – 3√x+5 + 4√x+5 = 6

  ⇔√x+5 . (2-3+4)=6

  ⇔3√x+5 =6

  ⇔√x+5 =2

  ⇔x+5=4

  ⇔x=-1 (tmđk)

    Vậy…

  0
  2020-10-21T00:14:25+00:00

  Đáp án:

   $x=-1$

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt{4x+20} -3\sqrt{5+x} +\dfrac{4}{3}\sqrt{9x+45}=6$  ĐK: $x≥-5$

  $⇔\sqrt{2^2(x+5)} -3\sqrt{x+5} +\dfrac{4}{3}\sqrt{3^2(x+5)}=6$ 

  $⇔2\sqrt{x+5} -3\sqrt{5+x} +\dfrac{4}{3}.3\sqrt{x+5}=6$ 

  $⇔2\sqrt{x+5} -3\sqrt{5+x} +4\sqrt{x+5}=6$ 

  $⇔3\sqrt{x+5}=6$

  $⇔\sqrt{x+5}=2$

  $⇔x+5=4$

  $⇔x=-1(TM)$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )