(–3i) (4i)(–5i) a 60i3 b 60i c 60 d −60i

Question

(–3i) (4i)(–5i)
a
60i3
b
60i
c
60
d
−60i

in progress 0
Hồng Cúc 6 months 2021-08-30T07:14:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T07:16:50+00:00

  Answer: -60i

  Step-by-step explanation:

  (-3i) (4i) = -12i^2 = 12 because i^2 = -1

  then lastly

  12 (-5i) = -60i

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )