3. Solve j by factoring 6j -19j2 + 14=0

Question

3. Solve j by factoring 6j -19j2 + 14=0

in progress 0
Thông Đạt 6 months 2021-08-12T14:53:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-12T14:54:53+00:00

    Answer:

    6j -19j2 + 14=0

    Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )