3 bài

Question

3 bài
3-bai

in progress 0
Eirian 2 years 2020-11-26T17:43:16+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T17:44:34+00:00

  21/

  Vì `C,D` lần lượt là trung điểm của `OA,OB(gt)`

  `=> CD` là đường trung bình của `ΔOAB`

  `=> CD=1/2AB`

  `=>AB=2.CD=2.3=6cm`

  22/

  Xét ΔBDC có:

  E là trung điểm BD

  M là trung điểm BC

  => EM là đường trung bình của ΔBDC

  =>EM//DC

  Xét ΔAEM có :

  EM//DI

  D là trung điểm AE

  => I là trung điểm AM

  => AI=IM

  23/

  Có MP⊥PQ,IK⊥PQ,NQ⊥PQ

  => MP//NQ//IK=>NPQN là hình thang

  Xét hình thang MNPQ có:

  IK//NP//QN

  I là trung điểm của MN 

  => K là trung điểm củ PQ

  => x=5dm

   

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )