3x-(5-2x)=4(3x-4) giúp mik vote 5 sao

Question

3x-(5-2x)=4(3x-4) giúp mik vote 5 sao

in progress 0
Philomena 2 years 2021-05-07T23:39:03+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T23:40:45+00:00

  Đáp án:

   `x=11/7`

  Giải thích các bước giải:

  `3x-(5-2x)=4(3x-4)`

  `=>3x+2x-5=12x-16`

  `=>x5-5=12x-16`

  `=>x5=12x-16+5`

  `=>x5=12x-11`

  `=>-7x=-11`

  `=>x=-11÷(-7)`

  `=>x=11/7`

  0
  2021-05-07T23:40:47+00:00

  $\text{ 3x -( 5 – 2x )=4( 3x – 4 )}$

  $\text{ <=> 3x – 5 + 2x = 12x – 16 }$

  $\text{ <=> 3x + 2x – 12x = -16 + 5 }$

  $\text{ <=> -7x = -11}$

  $\text{ <=> x = $\dfrac{11}{7}$ }$

  $\text{ Vậy x = $\dfrac{11}{7}$ . }$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )