3/5 + 1/5+10/7

Question

3/5 + 1/5+10/7

in progress 0
Khánh Gia 2 years 2021-05-10T12:16:32+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T12:17:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `3/5+1/5+10/7`

  `=4/5+10/7`

  `=78/35`

  0
  2021-05-10T12:18:22+00:00

  Đáp án:

   `78/35`

  Giải thích các bước giải:

   `3/5` + `1/5` + `10/7`

  =`21/35` + `7/35` + `50/35`

  =`(21+7+50)/35`

  =`78/35`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )