(3x + 2) × (-2/5 x -70 = 0 A = 2019/1 × 2 + 2019/2 ×3 + 2019/3 × 4 +…+2019/2018 × 2019

Question

(3x + 2) × (-2/5 x -70 = 0
A = 2019/1 × 2 + 2019/2 ×3 + 2019/3 × 4 +…+2019/2018 × 2019

in progress 0
Thành Công 10 months 2021-04-18T06:14:15+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T06:15:24+00:00

  a) `(3x+2)(-2/5 x -7) =0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}3x+2=0\\-2/5 x -7=0\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}3x= -2\\-2/5 x = 7\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=-2/3\\x=7:(-2/5)\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=-2/3\\x=-35/2\end{array} \right.\) 

  Vậy `x= -2/3` ; `-35/2`

  b) `A= 2019/1.2 + 2019/2.3 + 2019/3.4 +…+2019/2018.2019`

  `A= 2019(1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 +…+1/2018.2019)`

  `A= 2019( 1-1/2+1/2-1/3+…+1/2018-1/2019)`

  `A= 2019 ( 1-1/2019)`

  `A= 2019 . 2018/2019`

  `A= 2018`

  Vậy `A= 2018`

   

  0
  2021-04-18T06:15:59+00:00

  A=$\frac{2019}{1×2}$+ $\frac{2019}{2×3}$+$\frac{2019}{3×4}$+…+$\frac{2019}{2018×2019}$

   =2019x($\frac{1}{1×2}$+$\frac{1}{2×3}$+$\frac{1}{3×4}$+…+$\frac{1}{2018×2019}$

   =2019x(1-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$+…+$\frac{1}{2018}$-$\frac{1}{2019}$)

  =2019x(1-$\frac{1}{2019}$)

  =2019x$\frac{2018}{2019}$

  =2018

  (3x+2) x (-2/5x-10)=0

  ⇒3x+2 = 0 hoặc -2/5x-10=0

  ⇒x=2/3 hoặc x=-25

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )