(2y+3x)^2 (x+y)^2 (2x-y)^2

Question

(2y+3x)^2
(x+y)^2
(2x-y)^2

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-11T14:38:04+00:00 2 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T14:39:23+00:00

  a) $(2y+3x)^2$

  $=(2y)^2+2.2y.3x+(3x)^2$

  $=4y^2+12xy+9x^2$

  b) $(x+y)^2$

  $=x^2+2xy+y^2$

  c) $(2x-y)^2$

  $=(2x)^2-2.2x.y+y^2$

  $=4x^2-4xy+y^2$

  0
  2020-11-11T14:39:29+00:00

  1 , $( 2 y + 3 x )^{2}$

  =>$2 y ^{2}$ + $ 2 . 2y. 3 + ( 3 x^) {2}$ 

  =>$4y^{2}$+12xy + $9x^{2}$ 

  2 , $x + y ^{2}$ 

  =>$x^{2}$ + 2xy+ $2y^{2}$ 

  3 , $ ( 2x – y )^{2}$

  =>$2x^{2}$ -$2.2x.y+y^{2}$ 

  = >$4x^{2}$ – 4 xy+ y $^{2}$

   #Chúc bạn học tốt !! (( :

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )