(2xmũ4 -5xmũ2 +xmũ3-3-3x):(xmũ2-3)

Question

(2xmũ4 -5xmũ2 +xmũ3-3-3x):(xmũ2-3)

in progress 0
King 1 year 2020-11-14T04:01:01+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T04:02:09+00:00

  Đáp án:

  `=(2x²+x+1)`

  Giải thích các bước giải:

  `(2x^4 -5x^2 +x^3-3-3x):(x^2-3)`

  `=2x^4+x²-6x²+x³-3-3x:(x^2-3)`

  `=x²(2x²+x+1)-6x²-3-3x:(x^2-3)`

  `=x²(2x²+x+1)-3(2x²+3x+1):(x^2-3)`

  `=(x²-3)(2x²+x+1):(x^2-3)`

  `=(2x²+x+1)`

  0
  2020-11-14T04:02:49+00:00

  `(2x^4 +x^3 – 5x^2 -3x – 3)/(x^2 – 3)`

  `=  (2x^4 + x^2 +x^3- 6x^2 – 3 – 3x)/(x^2 – 3)`

  `= (x^2(2x^2 + x + 1) – 3(2x^2 + x +1))/(x^2 – 3)`

  `= ((x^2 – 3)(2x^2 +x + 1))/(x^2 – 3)`

  `= 2x^2 + x + 1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )