2a- 2b =? 4a+2b+6c= ? -7x+14xy-7y= ? Các bạn giúp mình với

Question

2a- 2b =?
4a+2b+6c= ?
-7x+14xy-7y= ?
Các bạn giúp mình với

in progress 0
Hưng Khoa 8 tháng 2020-10-16T17:10:20+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

 1. `2a-2b=2(a-b)`

  `4a+2b+6c=2(2a+b+3c)`

  `-7x+14xy-7y=-7(x-2xy+y)`

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/2(a-b)

  b/2(2a+b+3c)

  c/-7(x-2xy+y)

   

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )