25 points!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2x+2y=, for ,x=-2,y=5

Question

25 points!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2x+2y=, for ,x=-2,y=5

in progress 0
Thiên Hương 1 year 2021-09-05T05:26:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T05:27:57+00:00

  Answer:

  6

  Step-by-step explanation:

  2x+2y=2*(-2)+2*5=6

  0
  2021-09-05T05:27:58+00:00

  Answer:

  6

  Step-by-step explanation:

  Substitute x = – 2, y = 5 into the expression

  2x + 2y

  = 2(- 2) + 2(5)

  = – 4 + 10

  = 6

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )