25x^2+3+7x tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của câu hỏi trên thời giân tối đa 3 p

Question

25x^2+3+7x
tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của câu hỏi trên
thời giân tối đa 3 p

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-29T03:51:51+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T03:52:56+00:00

  $A=25x^2+3+7x$

  $=(5x)^2+2.5x.\dfrac{7}{10}+\dfrac{49}{100}+\dfrac{251}{100}$

  $=(5x+\dfrac{7}{10})^2+\dfrac{251}{100}$

  Ta thấy: $(5x+\dfrac{7}{10})^2≥0$

  $→$ Dấu “=” xảy ra khi $5x+\dfrac{7}{10}=0$

  $→5x=-\dfrac{7}{10}$

  $→x=-\dfrac{7}{50}$

  $→A_{min}=0+\dfrac{251}{100}=\dfrac{251}{100}$

   

  0
  2020-11-29T03:53:12+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `A = 25x^2 + 7x + 3`

  ` = (5x)^2 + 2.5x . 7/10 + 49/100 + 251/100`

  `= (5x + 7/10)^2 + 251/100 ≥ 251/100`

  Dấu “=” xẩy ra

  `<=> 5x + 7/10 = 0`

  `<=> x = -7/50`

  Vậy GTNN của A là `251/100 <=> x = -7/50` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )