23 m2 7 cm2 = ……. cm2 4 tấn 34kg = ……. kg 23 m2 7 cm2 = ……… m2 4 tấn 34kg = ……. tấn

Question

23 m2 7 cm2 = ……. cm2
4 tấn 34kg = ……. kg
23 m2 7 cm2 = ……… m2
4 tấn 34kg = ……. tấn

in progress 0
Thành Đạt 1 tháng 2021-05-12T23:33:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

 1. 23 m2 7 cm2 = 230007 cm2

     4 tấn 34kg = 4034 kg

     23 m2 7 cm2 = 23,0007 m2

     4 tấn 34kg = 4,034 tấn

 2. 23 m2 7 cm2 =230007 cm2

  4 tấn 34kg = 4034 kg

  23 m2 7 cm2 =23,0007m2

  4 tấn 34kg =4,034tấn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )