`|x – 2018| + |x – 2019| + |x – 2020| = 2` Tìm `x` nhé !!!!!

Question

`|x – 2018| + |x – 2019| + |x – 2020| = 2`
Tìm `x` nhé !!!!!

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-22T13:04:59+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T13:06:00+00:00

  $Dấu “=” xảy ra khi số đó là 2019$

  =>  

  {(x−2018)(2020−x)≥0x−2019=0 

  x – 2019 = 0

            x = 2019 +0 

            x = 2019

  $2018≤x≤2020$

  $x = 2019$
  $⇒x= 2019$

   

  0
  2020-10-22T13:06:54+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  `|x – 2018| + |x – 2020|`

  `= |x – 2018| + |2020 – x| ≥ |x – 2018 + 2020 – x| = 2`

  `|x – 2019| ≥ 0`

  `=> |x – 2018| + |x – 2019| + |x – 2020| ≥ 2`

  Dấu “=” xây ra

  <=>  $\left \{ {{(x – 2018)(2020 – x) ≥ 0} \atop {x – 2019 = 0}} \right.$ 

  <=> $\left \{ {{2018 ≤ x ≤ 2020} \atop {x=2019}} \right.$ 

  `<=> x = 2019`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )