20 +21+22+23+……..+29+30

Question

20 +21+22+23+……..+29+30

in progress 0
Tryphena 8 tháng 2020-10-15T05:29:33+00:00 2 Answers 102 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   Dãy số trên có số sô hạng là

             (30-20):1+1=11(số hạng)

   Nếu ghép 2 số 1 cặp sẽ được 5 cặp và lẻ 1 số.

  Ta có: 20 +21+22+23+……..+29+30

           =(20+30)+(21+29)+…+(24+26)+25

           =50+…+50+25

           =5×50+25

           =275

          Đáp số: 275

   

 2. `20+21+22+..+29+30`

  `=(20+30)+(21+29)+…+25`

  `=50+50+…+25`

  Dễ thấy dãy số trên có 11 số

  `→` có `5` số `50` 

  Vậy tổng là: `5×50+25=275`

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )