2(x-y) and 2x-2y THATS my question pls help

Question

2(x-y) and 2x-2y THATS my question pls help

in progress 0
Farah 4 months 2021-07-17T09:23:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T09:25:15+00:00

  Step-by-step explanation:

  2(x -y) + 2x – 2y

  2x – 2y + 2x – 2y

  2x + 2x -2y – 2y

  4x – 4y

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )