2. Tổng hai đường chéo của một hình thoi là 27cm, đường chéo bé kém đường chéo lớn là 5cm..Tính diện tích của hình thoi đó. Bài giải 3. Hai anh em đi

Question

2.
Tổng hai đường chéo của một hình thoi là 27cm, đường chéo bé
kém đường chéo lớn là 5cm..Tính diện tích của hình thoi đó.
Bài giải
3.
Hai anh em đi mua sách hết tất cả 189 000 đồng. Biết rằng
số
3
tiền sách của em bằng
số tiền sách của anh. Hỏi mỗi người mua
sách hết bao nhiêu tiền ?

2-tong-hai-duong-cheo-cua-mot-hinh-thoi-la-27cm-duong-cheo-be-kem-duong-cheo-lon-la-5cm-tinh-die

in progress 0
Calantha 9 months 2020-10-28T16:44:02+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T16:45:03+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Đường chéo lớn của hình thoi đó là:

   (27 + 5) : 2 = 16 (cm)

   Đường chéo bé của hình thoi đó là:

   27 – 16 = 11 (cm)

   Diện tích của hình thoi đó là:

   (16 x 11) : 2 = 88 (cm²)

  Đáp số: diện tích của hình thoi đó là: 88 cm²

  3,

  1/2 số tiền của anh bằng 2/3 số tiền của em là 2/4 số tiền của em hay 1/4 số tiền của em; 1/3 tiền của anh

  Tiền books of anh là:
  189.000: (3 + 4) x 4 = 117000 (đồng)

  Tiền books of em là:
  189.000-117.000 = 81000 (đồng)
                            Đáp số:  117000 đồng, 81000 đồng

   

  0
  2020-10-28T16:45:37+00:00

  2.Độ dài đường chéo lớn là:
           (27 + 5) : 2 = 16 (cm)
  Độ dài đường chéo bé là:
          16 – 5 = 11 (cm)
  Diện tích hình thoi là:
         16 × 11 : 2 = 88 (cm2)
                   Đ/S:88 cm²

  3.

  2/3 Số tiền sách của em = 1/2 số tiền sách của anh
  =>  Số tiền sách của em = 3/4 số tiền sách của anh
  Số tiền sách của anh là:
         189000 : (3 + 4) . 3 = 108 000 (đồng)
  Số tiền sách của em là: 
        189000 – 108000 = 81000 (đồng)
                     Đ/S:81000 đồng

  Học tốt!!!
  #nocopy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )