2. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau : A…mặt trời lên … giọt sương sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí . b … giọt sư

Question

2. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :
A…mặt trời lên … giọt sương sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí .
b … giọt sương không tồn tại được lâu … nó sinh ra không phải là vô ích .
C. … giọt sương đã vĩnh viễn hoá thân vào giọng hát của Vành Khuyên … nó không bị mất đi .

in progress 0
Cherry 4 weeks 2021-07-09T09:02:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T09:03:47+00:00

  `2`. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

  `A`) Nếu mặt trời lên thì giọt sương sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí

  `⇒` Biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả 

  `B`) Tuy giọt sương không tồn tại được lâu nhưng nó sinh ra không phải là vô ích

  `⇒` Biểu thị quan hệ tương phản

  `C`) Mặc dù giọt sương đã vĩnh viễn hoá thân vào giọng hát của Vành Khuyên nhưng nó không bị mất đi

  `@“quan2k9`

  0
  2021-07-09T09:04:41+00:00

  2. Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

  A . …Nếu …mặt trời lên …thì… giọt sương sẽ lặng lẽ tan biến vào không khí .

  ⇒Biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả 

  b …Tuy… giọt sương không tồn tại được lâu ...nhưng… nó sinh ra không phải là vô ích .

  ⇒Biểu thị quan hệ tương phản

  C. Mặc dù giọt sương đã vĩnh viễn hoá thân vào giọng hát của Vành Khuyên nhưng nó không bị mất đi . < Chắc >

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )