x^2+8x+16=0 lam ho nhe

Question

x^2+8x+16=0
lam ho nhe

in progress 0
Nem 1 year 2020-10-21T22:53:47+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T22:55:30+00:00

  Đáp án:

   $x² + 8x + 16 = 0 $

  $⇔ x² + 2.4x + 4² = 0$

  $⇔ (x + 4)² = 0 $

  $⇔ x + 4 =0 $

  $⇔ x = – 4 $

   

  0
  2020-10-21T22:55:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x²+8x+16=0

  ⇔(x+4)²=0

  ⇔x+4=0

  ⇔x=-4

  Vậy x=-4

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )