|x-(2)/(7) -(5)/(5) =0

Question

|x-(2)/(7) -(5)/(5) =0

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-10-13T17:48:34+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

 1. `Ix.2/7.0`

  `Ix-2/7-1=0`

  `Ix-2/7I=0+1`

  `Ix-2/7I=1`

  `x-2/7=1`

  hoặc `x-2/7=-1`

  x=`1+2/7`

  hoặc `x= -1+2/7`

  `x=9/7`

  hoặc `x=-57`

   

 2. Giải thích các bước giải:

  Ix-$\dfrac{2}{7}$I-$\dfrac{5}{5}$=0

  Ix-$\dfrac{2}{7}$I-1=0

  Ix-$\dfrac{2}{7}$I=0+1

  Ix-$\dfrac{2}{7}$I=1

  x-$\dfrac{2}{7}$=1 hoặc x-$\dfrac{2}{7}$=-1

  x=1+$\dfrac{2}{7}$  hoặc x=-1+$\dfrac{2}{7}$

  x=$\dfrac{9}{7}$     hoặc x=$\dfrac{-5}{7}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )